Stránka predstavuje predmet geografia na našej škole

 Maturita z geografie má ústnu formu a prebieha pred trojčlennou odbornou komisiou. Komisiu spravidla tvoria dvaja učitelia z domácej školy a predseda z inej strednej školy. Študent si vyberá z 30 - tich zadaní. Každé zadanie sa skladá z troch úloh.

 


Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 - Úloha je širšie koncipovaná, jej cieľom je preveriť žiakove vedomosti a zručnosti v danej oblasti, spôsob logickej prípravy a prezentácie odpovede na danú úlohu, výber faktov, pojmov a vzťahov. Cieľom je preveriť aj zručnosť práce so zdrojmi, ktoré bude mať žiak k dispozícii k danej otázke (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 - Úloha je formulovaná ako aplikačná úloha. Úlohou žiaka je predviesť najvhodnejší spôsob riešenia, obhájiť správnosť svojho postupu a vedieť argumentovať a komunikovať o príslušnom probléme. Pri odpovedi bude mať žiak k dispozícii geografické zdroje (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha č. 3 - Úloha je formulovaná ako konkrétna problémová úloha na úrovni najvyšších myšlienkových operácií (analýza, syntéza, hodnotenie), pri ktorej riešenímôžu žiaci uplatniť vedomosti a zručnosti získané počas celého štúdia, teda sformulovať geografickú otázku, správne vybrať údaje, analyzovať ich, organizovať získané údaje a hodnotiťich, odpovedať na geografickú otázku. Žiak predvedie svoje riešenie problému a obhajuje správnosť riešenia na základe geografických zdrojov (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

4 % až 6 % Zem a zobrazovanie Zeme,

16 % až 24 % fyzická geografia (atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra, biosféra),

16 % až 24 % humánna geografia (obyvateľstvo, sídla, hospodárstvo sveta),

22 % až 33 % regionálna geografia sveta (politická mapa sveta, geografia Európy, Ameriky, Ázie, Afriky, Austrálie, Oceánie, Antarktídy a oceánov),

14 % až 21 % geografia Slovenskej republiky,

4 % až 6 % geoekológia a environmentalistika.

 

Hodnotenie

 a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 3. 

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one