Stránka predstavuje predmet geografia na našej škole

Geografia pre 4.ročník

Voliteľný predmet: Geografia

 

Hodín týždenne: 4

 

Cieľ predmetu:

Rozšíriť a prehĺbiť vedomosti faktografického a metodologického charakteru o krajinnej sfére a upevniť ich z hľadiska priestorovosti a syntetickosti pre tých žiakov, ktorí majú o geografiu záujem a budú ju využívať v daľšom štúdiu resp. v praxi.Uvedomiť si vzájomnú prepojenosť jednotlivých zložiek krajiny s človekom a pochopiť, že narušenie jednej zložky krajiny ohrozí existenciu života na Zemi. Tento predmet odporúčame hlavne študentom, ktorí chcú maturovať z geografie a pokračovať v jej štúdiu na vysokej škole.

 

Obsah predmetu:

Metodológia súčasnej geohrafie. Postavenie georafie v systéme vied, metódy získavania, spracovania a vyhodnocovania geografických informácií, využitie geografie v praxi.

Historická geografia. geografie v histórii, význam geografie v minulosti a súčasnosti, vývoj geografického myslenia

Planeta Zem a jej zobrazovanie. Vesmír, postavenie Zeme vo vesmíre  a geografické dôsledky z toho vyplývajúce. Pohyby Zeme  a geografické dôsledky pohybov, vzťah Zem- Mesiac. Diaľkový prieskum Zeme. Úloha kartografie pre človeka v praxi. Mapa a rôzne geografické metódy získavania informácií o Zemi.

Fyzická geografia. Atmosféra. Hydrosféra. Litosféra. Reliéf. Pedosféra. Biosféra. Systém, vzťahy medzi nimi, význam v praxi. Fyzickogeografické regióny sveta.

Humánna geografia. Obyvateľstvo. Sídla. Poľnohospodárstvo. Priemysel. doprava. Cestovný ruch. Služby zahraničný obchod. Vzťah humánnogeografickej a fyzickogeografickej sféry.  Štruktúra a organizácia kultúrnej krajiny, optimálna krajina. Humánnogeogrifické regióny sveta.

Globálne problémy ľudskej spoločnosti. Globálne environmentálne problémy, zdroje a dôsledky znečistenia krajinnej sféry, úbytok surovinových zdrojov. Vzťah človeka a ekosystémov v jednotlivých oblastiach Zeme. Hospodárske prblémy. Spoločenské a ekologické problémy, možnosti účasti geografie pri ich riešení.

Regionálne geografia sveta. Komplexná charakteristika založená na charakterizévaní krajinného geosystému s aplikáciou vedomostí z fyzickej, humánnej geografie a geoekológie  na jednotlivé oblasti sveta (Svetový oceán a polárne oblasti, Austrália a Oceánia, Afrika, Amerika, Ázia, Európa).

Regionálne geografia Slovenskej republiky. Komplexná geografická charakteristika

Miestna krajina. Komplexná geografická charakteristika miestnej oblasti. Zmeny v miestnej krajine, riešnie environmentálnych rizík.

Príprava seminárnej práce. Výber témy, vytýčenie cieľa a voľba metodiky spracovania, spracovanie literatúty, témy, referát a obhajoba práce.

 

Proces:

         Samostatnú prácu žiakov bude dopĺňať práca učiteľa, štúdium literatúry, riešenie praktických úloh, cvičenia a pozorovania s riešením konkrétnych úloh, geografickou analýzou a syntetickým hodnotením, riešenie úloh na vychádzkach a exkurziách. Vyvrcholenie a vypracovanie seminárnej práce, v ktorej má žiak preukázať schopnosť samostatne spracovať určitú tému na základe využita geografických informácií a goerafického hodnotenia.

 

Odporúčaná študijná literatúra: Geografia1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 4; Kuhnová, H., Bičík, I., Janský, B., Řezníčková, D.: Seminár zo zemepisu, BA SPN 1990; Atlasy sveta, Altlasy SR. Atlas Európy, Atlas životného prostredia, encyklopédie, lexikóny krajín, štatistické ročenky, časopisy napr. Lidé a země, geografia, National Geographic; internet

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one