Stránka predstavuje predmet geografia na našej škole

Seminár z geografie - 4.ročník

Voliteľný predmet: Seminár z geografie

 

Hodín týždenne: 2

 

Cieľ predmetu:

Rozšíriť a prehĺbiť vedomosti o krajinnej sfére a upevniť ich z hľadiska priestorovosti a syntetickosti pre tých žiakov, ktorí majú o geografiu záujem, uvedomiť si problémy, ktoré hrozia prírode a ľudstvu na Zemi. Tento predmet odporúčame hlavne študentom, ktorí chcú maturovať z geografie.

 

Obsah predmetu:

Význam geografie pre ľudskú spoločnosť, geografia v minulosti a v súčasnosti.

Planeta Zem a jej zobrazovanie. Vesmír, postavenie Zeme vo vesmíre  a geografické dôsledky z toho vyplývajúce. Pohyby Zeme  a geografické dôsledky pohybov, vzťah Zem- Mesiac. Diaľkový prieskum Zeme. Úloha kartografie pre človeka v praxi. Mapa a rôzne geografické metódy získavania informácií o Zemi.

Fyzická geografia. Fyzickogeografická krajina, systém zložiek fyzickogeografickej krajiny a vzťahy v ňom, fyzickogeografické disciplíny a ich význam v praxi.

Humánna geografia. Humánnogeografická sféra, jej vývoj, priestorová diferenciácia humánnogeografickej sféry, prvotná a druhotná štruktúra krajiny, typy kultúrnej krajiny, vzťah humánnogeografickej a fyzickogeografickej sféry. Optimálna krajina.

Globálne problémy ľudskej spoločnosti. Globálne environmentálne problémy, zdroje a dôsledky znečistenia krajinnej sféry. Hospodárske prblémy. Spoločenské a ekologické problémy, možnosti účasti geografie pri ich riešení.

Regionálne geografia sveta. Komplexná charakteristika založená na charakterizévaní krajinného geosystému s aplikáciou vedomostí z fyzickej, humánnej geografie a geoekológie n ajednotlivé oblasti sveta (Svetový oceán a polárne oblasti, Austrália a Oceánia, Afrika, Amerika, Ázia, Európa).

Regionálne geografia Slovenskej republiky. Komplexná geografická charakteristika

Miestna krajina. Komplexná geografická charakteristika miestnej oblasti. Zmeny v miestnej krajine, riešnie environmentálnych rizík.

 

Proces:

         Samostatnú prácu žiakov bude dopĺňať učiteľ, štúdium literatúry, riešenie praktických úloh, cvičenia a pozorovania s riešením konkrétnych úloh, geografickou analýzou a syntetickým hodnotením, riešenie úloh na vychádzkach a exkurziách.

 

Odporúčaná študijná literatúra: Geografia1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 4; Kuhnová, H., Bičík, I., Janský, B., Řezníčková, D.: Seminár zo zemepisu, BA SPN 1990; Atlasy sveta, Altlasy SR. Atlas Európy, Atlas životného prostredia, encyklopédie, lexikóny krajín, štatistické ročenky, časopisy napr. Lidé a země, geografia, National Geographic; internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one